“अब गन्छु म”

सरस्वती भट्ट
म्याउँ गर्छ बिरालो

सुरी भन्छु म
कति मुसा मार्दो रै’छ
अब गन्छु म ।
म्याँ म्याँ गर्छ मने पाठो
आइज भन्छु म
कति पटक उफ्रिन्छ
अब गन्छु म ।
आइँ गर्छ आइँ पाडी
हजुर भन्छु म
कति मुठा घाँस खान्छ
अब गन्छु म ।
इँही इँही सानी नानी
ह्याँ आऊ भन्छु म
रुँदै हाँस्दै कति गर्छिन्
अब गन्छु म ।