माग

;/:jtL k"hf ;'g;/L, !@ df3 M a;Gt k~rdLsf lbg laxLaf/ ;'g;/Lsf] Og?jfl:yt Ps ljBfnodf ;/:jtL k"hf ub}{ ljBfyL{ . tl:a/ M gjLg u8tf}nf÷/f;;

प्रेम पुन मगर

सधैँ नास्तिक व्यवहार गर्ने रामबहादुरलाई देखेर राममायाले आश्चार्य मान्दै सोधिन्। ” आज सरस्वती देवीको सामु नतमस्तक देख्छु त ! तपाईँलाई के भयो हँ ..?”
“मलाई केही भएको छैन छोरी रिनाको लागि हो।” उनले भने।
” ए ! हाम्री छोरीले राम्रोसँग विद्या आर्जन गरुन् भनेर माग्नुभएको हो ?” राममायाले खुशी हुँदै सोधिन् ।
“होइन। त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा मागेँ।” उनको उत्तर आयो।
राममायाले अड्कल काटिन्। ” त्यसोभए राम्रो दुलहा पाऊन् भनेर माग गर्नुभएको होला ?”
“त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा मागेको छु।” उनको जवाफ सुनेपछि राममायाके अझै सोधिन् । ” त्यो के कुरा हो?”
“अरु बोलिरहेको समयमा बिचमै बोल्ने यिनको बानी सुध्रियोस् प्रमेश्वरी! भनेर मागेँ नि।” उनले आफ्नो कुराको बिट मारे।